ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสัมฤทธิ์ แนวสุภาพ

กล้วย

50

มะละกอ

50

ยางนา

สนามเปตอง

1