ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนหัวสระวิทยา

ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายวัชระ แก้วเพชร

กล้วย

50

มะละกอ

50

ยางนา

สนามเปตอง

2