ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)

ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์

กล้วย

80

มะละกอ

80

ยางนา

4

สนามเปตอง

1