ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนหนองประดู่วิทยา

ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายพิเชษฐ์ แสงจักร์

กล้วย

7

มะละกอ

10

ยางนา

4

สนามเปตอง

1