ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านโคกแสว

ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน :

กล้วย

50

มะละกอ

ยางนา

1

สนามเปตอง