ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายวีรพล พิลาจันทร์

กล้วย

50

มะละกอ

50

ยางนา

3

สนามเปตอง

1