ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนโป่งขุนเพชร

ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายทศพล สมขุนทด

กล้วย

40

มะละกอ

22

ยางนา

5

สนามเปตอง

1