ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านดอนกอก

ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายศักดิ์ชัย ระโยธี

กล้วย

50

มะละกอ

50

ยางนา

2

สนามเปตอง

1