ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านหัวสะพาน

ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสมชาย บัวจันทร์

กล้วย

50

มะละกอ

50

ยางนา

1

สนามเปตอง

1