ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)

ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายอภิชาติ บุญชู

กล้วย

50

มะละกอ

50

ยางนา

สนามเปตอง

2