ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว

ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน :

กล้วย

25

มะละกอ

37

ยางนา

2

สนามเปตอง

1