ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้

ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสำอาง คำเสียง

กล้วย

50

มะละกอ

50

ยางนา

5

สนามเปตอง

1