ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านห้วยยางดี

ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศ

กล้วย

50

มะละกอ

50

ยางนา

1

สนามเปตอง

1