ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่

ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางนารี กุลประจวบ

กล้วย

50

มะละกอ

10

ยางนา

5

สนามเปตอง

1