ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายณรงค์ ดวงพรม

กล้วย

50

มะละกอ

50

ยางนา

สนามเปตอง

1