ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์

ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายศรายุทธ ปาปะกัง

กล้วย

50

มะละกอ

ยางนา

สนามเปตอง

1