ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านวังตาท้าว

ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสายัณห์ ขอพันดุง

กล้วย

50

มะละกอ

39

ยางนา

2

สนามเปตอง

1