ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง

ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน :

กล้วย

50

มะละกอ

50

ยางนา

5

สนามเปตอง

1