ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสุดา น้อยเทียม

กล้วย

20

มะละกอ

20

ยางนา

1

สนามเปตอง

1