ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา

ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายจรูญ ดีสมบัติ

กล้วย

50

มะละกอ

50

ยางนา

10

สนามเปตอง

1