ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านไทรงาม

ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายบุญเรือง ดียางหวาย

กล้วย

30

มะละกอ

10

ยางนา

10

สนามเปตอง

1