ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนซับมงคลวิทยา

ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางปิยนาถ อนุภาวาลย์

กล้วย

50

มะละกอ

50

ยางนา

4

สนามเปตอง

1