ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนซับถาวรพัฒนา

ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน :

กล้วย

12

มะละกอ

2

ยางนา

1

สนามเปตอง

1