ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านซับหมี

ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสุจริต ทองปัสโนว์

กล้วย

60

มะละกอ

30

ยางนา

3

สนามเปตอง

1