ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ

ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสีสุดา จีบเกาะ

กล้วย

100

มะละกอ

17

ยางนา

3

สนามเปตอง

2