ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านดงลาน

ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสมศักดิ์ ทองหลาบ

กล้วย

50

มะละกอ

50

ยางนา

1

สนามเปตอง

1