ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง

ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายอาวุธ เป็นไทย

กล้วย

50

มะละกอ

50

ยางนา

2

สนามเปตอง

1