ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านประดู่งาม

ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสาวกาญจนาวดี กองแก้ม

กล้วย

60

มะละกอ

50

ยางนา

1

สนามเปตอง

1