ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านหนองจะบก

ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์

กล้วย

58

มะละกอ

ยางนา

สนามเปตอง

1