ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านหนองดินดำ

ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางชโรพร ผาดไธสง

กล้วย

50

มะละกอ

50

ยางนา

71

สนามเปตอง

2