ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายพูลสวัสดิ์ ศิลาดำ

กล้วย

50

มะละกอ

50

ยางนา

6

สนามเปตอง

1