ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านโกรกกุลา

ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสาวนภัสศรณ์ ต่อโชติ

กล้วย

50

มะละกอ

50

ยางนา

4

สนามเปตอง

1