ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านโสกคร้อ

ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน :

กล้วย

50

มะละกอ

30

ยางนา

สนามเปตอง

1