ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านวังพง

ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางวิชชุดา ยินดี

กล้วย

50

มะละกอ

50

ยางนา

8

สนามเปตอง

1