ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านโป่งเกต

ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน :

กล้วย

59

มะละกอ

56

ยางนา

1

สนามเปตอง

1