ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านวังขอนสัก

ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรทิพย์ กุมขุนทด

กล้วย

50

มะละกอ

50

ยางนา

1

สนามเปตอง

2