ระบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ :: กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สรุปผลการประเมิน จำนวน 342 ครั้ง

ดีมาก
61 (17.84 %)

ดี
74 (21.64 %)

พอใช้
45 (13.16 %)

น้อย
36 (10.53 %)

น้อยมาก
32 (9.36 %)

 

กลุ่มงาน
บุคลากร
ประเมิน
(ครั้ง)
คะแนน
เฉลี่ย
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
19
342
2.46
รวม
342
2.46

ระบบประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
สนับสนุนโปรแกรมโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.หนองคาย เขต 2