ระบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ :: กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สรุปผลการประเมิน จำนวน 657 ครั้ง

ดีมาก
162 (24.66 %)

ดี
134 (20.40 %)

พอใช้
95 (14.46 %)

น้อย
83 (12.63 %)

น้อยมาก
89 (13.55 %)

 

กลุ่มงาน
บุคลากร
ประเมิน
(ครั้ง)
คะแนน
เฉลี่ย
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
14
657
2.87
รวม
657
2.87

ระบบประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
สนับสนุนโปรแกรมโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.หนองคาย เขต 2